Kib nanthaphorn เด็กพลศึกษา Kib nanthaphorn เด็กพลศึกษา Kib nanthaphorn เด็กพลศึกษา Kib nanthaphorn เด็กพลศึกษา

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร

 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คือ การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกัน ในระบบสารสนเทศนั้นประกอบด้วย 5 ส่วนหลักๆ ได้แก่ บุคลากร ขั้นตอนการทำงาน ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และข้อมูล ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ การดำเนินธุรกิจ และอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล นางสาว นันทพร เปียวโต
รหัสนักศึกษา 564189019
วัน/เดือน/ปี 12 กันยายน 2537
คติประจำใจ ชีวิตก็เหมือนแป๊ปซี่ ต้องเต็มที่กับชีวิต
จบการศึกษาจาก โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย